Theresa Choi

Theresa Choi Parts & Pieces Planter - Medium w/ drainage hole

$58.00

Wheelthrown buff stoneware planter, black clay slip, glossy white glaze

White/black

4.25 x 5.25 "